muayene arama sonuçları

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 1.1. Maddesi, “İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan yönetmeliğin, 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1. alt benti “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Yine aynı yönetmeliğin 2.1.2. alt benti; “Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenlerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.


http://www.msmperiyodikkontrol.com/menuler-basinÇli-kaplarin-periyodik-kontrolÜ-7.html

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”  uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin 2.3.1. Bendinde; “İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir.

Aynı Yönetmeliğin Ek-III Bölümünün 2.3.2. Bendinde; “Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri tarafından yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki Elektriksel Periyodik Kontroller yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.


http://www.msmperiyodikkontrol.com/menuler-elektriksel-ÖlÇÜm-ve-kontroller-8.html

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1. Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir.

Kaldırma-İletme ekipmanlarınızın periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar (*) dışında 1 yılı aşmaması gerekmektedir.

Firmanız bünyesindeki kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.


http://www.msmperiyodikkontrol.com/menuler-kaldirma-veiletme-ekipmanlari-periyodik-kontrolÜ-13.html

İŞ MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROLLERİ

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, iş makinalarının güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacı ile periyodik kontrollerini yaptırtmak, alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlandırmak iş verenlerin asli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri “Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir. Makina Emniyeti Yönetmeliği’ nde iş makinalarının sahip olması gereken teknik özellikler, CE işaretlemesi ve piyasaya arz edilmeleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu konuyla ilgili yayınlanmış standartlar Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yayımlanmıştır.

İş makinalarının periyodik muayeneleri etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İş makinalarının muayeneleri de kaldırma-iletme ekipmanlarında olduğu gibi genel kontroller ve fonksiyon kontrolleri vb. şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Firmanız bünyesindeki iş makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında test ve muayenelerini yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlilik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

İş makinaları konusunda Türkiye’ de yayımlanan standartlar TS EN 474 serisidir. Bu standartların yanı sıra iş makinalarının parçaları ve ekipmanlarına ait çok sayıda standart da bulunmaktadır.


http://www.msmperiyodikkontrol.com/menuler-iŞ-makineleri-periyodik-kontrolleri-14.html

MSM PERİYODİK KONTROL

MSM kuruluş felsefesini güvenilir hızlı ve kaliteli bir çalışma prensibine dayandırarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı kendisine ilke edinmiştir.Çalıştığımız firmalara ait tüm bilgi, belge, ekipman ve cihazların ilgili yönetmelik ve mevzuatlarına uygun bir şekilde kontrol ve denetimlerini yapmaktadır.Periyodik olarak yapılan bu faaliyetlerinin sürdürülmesinde müşteri mahremiyetini koruma,tarafsızlık,dürüstlük ve gizlilik esaslarını korumayı taahhüt ediyoruz. MSM olarak deneyimli ve teknik personellerimiz, kariyerinde uzman çalışma arkadaşlarımızla 1-Kaldırma-iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini 2- Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini, 3- Elektriksel ölçüm ve periyodik kontrollerini , 4- İş hijyeni(ortam ölç.) ölçümlerini yapmaktayız. MSM PERİYODİK KONTROL,tüm teknik inceleme,keşif ve deneyimlerinde sizlere hizmetlerini sunmaktadır.

Paylaş

Toplam Ziyaretçi: 641